Bilgi Alın

İNDİRİMLİ KAMPANYALARI GÖRÜN

Mesken Ticarethane Sanayi

Abone Grupları Nelerdir? Nasıl Ayrışır?


Elektrik kullanıcı tiplerine göre temel abone gruplarını aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. Abone gruplarına uygulanan tarifeler farklılık göstermektedir. Tüketicileri abone grubu bazında farklılaştırmanın amacı tüketicilerin kullanım amaçlarına göre farklı tarifelere yönlendirmektir.

1 - Sanayi abone grubu

İlgili mevzuata göre, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir. Sanayi sicil belgeleri 2 yılda bir yenilenir, yenilendikçe ibraz etmek yükümlülüğü bulunur.

Sanayi abone grubu

Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler için görevli tedarik şirketi, görevli tedarik şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi sanayi abone grubundaki tüketicileri vize bitim tarihinden en az iki ay önce sanayi sicil belgelerinin yenilenerek ibraz edilmemesi halinde bu tüketicilerin tüketimlerinin ticarethane abone grubundan faturalandırılacağına dair yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında olup, aboneliği Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tüzel kişiliği adına yapılan Organize Sanayi Bölgeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB sicil kaydı yapılmış ve onaylanmış Kuruluş Protokolünün ibraz edilmesi halinde bu abone grubu kapsamında değerlendirilir. Özetle, OSB’ler sanayi grubunda sayılır. OSB lerin dağıtım lisansı almak hakkı vardır, lisansı yok ise dağıtımı o bölgenin dağıtım şirketi yapar. (Detaylı bilgi için: https://osbbs.sanayi.gov.tr)

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulmuş olan ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce tek noktadan ölçüm yapılmak suretiyle, elektrik aboneliği, bölge işleticisi veya bölge kurucu ve işleticisi tüzel kişiliği adına yapılan/yapılacak serbest bölgeler; bölge içinde imalat faaliyeti ruhsatına sahip kullanıcıların tüketimlerinin serbest bölge toplam elektrik tüketimi içerisindeki payının toplam tüketimin yarısından daha fazla olduğunun/olacağının ilgili resmi kuruluşça belgelenmesi halinde sanayi abone grubu kapsamında değerlendirilir. Türkiyede 12 Serbest Bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerde tüketim tek noktadan ölçülür.

Lisanslı üreticilerin kendi ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri de (deneme amaçlı üretimleri için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimleri dahil) bu abone grubu kapsamındadır. Bu üreticiler elektrik enerjisi ihtiyaçları için tüketici konumundaki üreticiler olup, tüketicilere ilişkin ilgili hükümler uygulanır. Lisanssız üreticiler ise tüketimlerine ilişkin olarak kendi abone gruplarına dahil edilir.

2 - Mesken abone grubu

İlgili mevzuata göre, Mesken olarak kullanılan; müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Bu yerlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin 27/07/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu kapsamındadır. Camii lojmanları da mesken sayılır.

Mesken abone grubu

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubudur.

Bu grupta yer alan tüketiciler sürekli ikamet ettikleri yalnızca bir mesken için ilgili abonelik hakkından faydalanırlar.

3 - Tarımsal sulama abone grubu

İlgili mevzuata göre, Tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla; ilgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile resmi kuruluşlardan alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri bu abone grubu kapsamındadır.

4 - Aydınlatma abone grubu

İlgili mevzuata göre, Bu abone grubu iki alt abone grubundan oluşur:

  1. 27/07/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalar, bu alt abone grubu kapsamındadır. Sokak, cadde, bulvar aydınlatmaları bu gruba girer ve tüketimi hazine tarafından ödenir.
  2. Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinden aydınlatmaları 27/07/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında ödenmeyenlerin aydınlatmaları bu alt abone grubuna dahildir.

Aydınlatma abone grubu

5 - Ticarethane abone grubu

İlgili mevzuata göre, bu Usul ve Esaslarda tanımlanan diğer ana ve alt abone grupları kapsamına girmeyen tüm tüketiciler Ticarethane abone grubu kapsamındadır. Şantiyeler de bu gruba girer.

Ticarethane abone grubu

Bu bilgiler paylaşılırken, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 5999-3 sayılı Kurul Kararında yer alan bilgilerden yararlanılmıştır.

Dökümana şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/1838

(11 oy)

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Google Pixel Facebook Pixel